Унив.-Ас. Маг. Елица Тилкиджиева - психотерапевт, обучаващ терапевт и супервайзор

Метод

Базирана на основата на дълбинната психология, интегративната Гещалт терапия е доразвита във феноменологично-херменевтичен и диалогичен метод чрез интегрирането на теорията за психологичното възприятие на Гещалт и идеята за самоорганизацията на организма.

Гещалт терапията вижда човека като същество, способно да поеме отговорност, ориентирано към социални срещи и взаимоотношения, което може да реализира своя потенциал в един доживотен процес на растеж и интеграция. Неблагоприятни условия за развитие, обаче, могат постоянно да възпрепятстват възприемането на себе си и на другите, както и способността за действие и за осъществяване на истински контакт.

Това може да повлияе развитието на личността и цялостния опит на човека може да остане ограничен и да намери своя израз например в психосоматични проблеми, психологически симптоми или незадоволителни взаимоотношения с другите.

В безопасна и защитена терапевтична обстановка, се насърчава способността за контакт със себе си и с другите, както и дълбокото разбиране на житейската ситуация. В процеса на терапевтичната Гещалт работа, клиентът и психотерапевтът обръщат внимание на психическите, емоционалните и физическите феномени, които се проявяват в терапевтичната среща, което позволява те да бъдат преживени и по-добре интегрирани. Индивидуалното субективно преживяване на клиента се възприема като творческо приспособяване на фона на собствения опит и биография. Специално внимание се отделя на връзката между терапевт и клиент.

Чрез идентифицирането с по-малко познати аспекти се придобиват нови дълбочинни разбирания и перспективи и противоречивите части от личността се преработват и интегрират. Несъзнателни страни на личността, потиснатите желания и потребности биват осъзнати и реинтегрирани в личността. Личната отговорност бива насърчавана. За да се даде възможност за холистично преживяване (чрез непосредствено преживяване на чувства и усещания в тялото) в терапевтичния процес могат да бъдат включени и методи за активиране на преживяването (работа с тялото и движение, въображаеми техники, креативни медии, ролеви игри и др.).

Целта на терапията е развитие на способноста за контакт и взаимоотношения, задълбочаване и обогатяване на вътрешния живот, както и повишаване на радостта от живота и жизнената енергия. Повишава се разбирането за себе си като част от общността (семейство, работа, общество и др.), способността да се реагира и действа подобаващо, социалната компетентност, както  и възможността за по-добро справяне със себе си и със света.