Унив.-Ас. Маг. Елица Тилкиджиева - психотерапевт, обучаващ терапевт и супервайзор

Супервизия

Супервизията предлага методическа рефлексия върху Вашата психотерапевтична и психо-социалната работа. Заедно ще направим прозрачни процесите и ще намерим подходящи стратегии за справяне, в случай на трудности, което ще доведе до развитието на вашата личност, професионална компетентност и етични принципи.

Чрез рефлексията на работата по казусите, Вашата професионална компетентност ще бъде подобрена и ще можете да:

  • Идентифицирате процесите на пренос и контрапренос
  • Осъзнаете свои собствени "слепи места"
  • Придобиете познание за груповите процеси, взаимодействията, взаимоотношенията и комуникационните процеси
  • Придобиете нови перспективи и многостранни възможности за лечение (интервенции)
  • Изясняване на въпросите относно собствената Ви професионална идентичност
  • Укрепване на способността Ви за търпимост и съобразителност
  • Придобиете подходящи диагностични комптенции
  • Разпознаваете и да въздействате на промени в терапевтичния процес
  • Прилагате придобитите теоретични разбирания в практиката
 
В процеса на супервизия ще бъде обърнато специално внимание на въздействието на работата Ви върху Вас лично и ще бъде осигурена подкрепа за адекватно справяне със стреса и натовареността.

Продължителност на супервизията

Продължителността на супервизията се определя индивидуално. Честотата на отделните сесии се определя в зависимост от процеса, индивидуалните нужди и личното развитие.

Предлагам супервизия на английски, немски и български език, в индивидуалнa и групова среда.

Групите се състоят от 4-6 души.